Herbasiker

Adatkezelési tájékoztató

Barticsevity Danka egyéni vállalkozó, független Herbalife tag (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a weboldal használatával és a weboldalon folytatott értékesítési tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Barticsevity Danka
1115 Budapest, Bánk bán utca 7.
telefonszám: +36 30 490 7818
e-mail: info@herbasiker.hu

Az Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A www.herbasiker.hu weboldal használata során személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény, 5. § (1) a) pont).

Ön személyes adatainak kezeléséhez

A www.herbasiker.hu honlapon való önkéntes hírlevél feliratkozással, ill. a Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlap önkéntes kitöltésével és jóváhagyásával egyidejűleg hozzájárulását adja.

A kezelt adatok köre
Az érdeklődő weboldalra való regisztrációja alkalmával a Herbalife Tag által az Adatkezelővel kötött  szerződésben megadott személyes adatok közül a név, születési idő, cím, telefonszám és fax, e-mail cím kerülnek rögzítésre az Adatkezelő által. A regisztrációról az Adatkezelő e-mailben visszaigazolást küld az Ön által megadott e-mail címre.

Az hírlevél feliratokozással kapcsolatban a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, email cím. Amennyiben Ön kitölti és jóváhagyja a Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlapot, mert többet szeretne megtudni a termékekről és az üzleti lehetőségről, a következő személyes adatai kerülnek
felvételre és kezelésre: név, város/régió (ahol Ön lakik, tartózkodik) és a hozzá tartozó irányítószám, telefonszám, e-mail cím.

A gyermekek magánszférájának védelme az Adatkezelő számára fontos szempont. Ebből az okból kifolyólag soha nem gyűjtünk vagy tartunk fenn a webhelyünkön információkat azokról, akikről tudjuk, hogy 14 évesnél fiatalabbak.
Az Adatkezelő a weboldalra való regisztrációt megelőzően is gyűjt a látogatók személyével kapcsolatba nem hozható információkat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Ennek során az Adatkezelő rögzítheti a weboldalra látogató személyek által választott beállításokat, opciókat, a weboldalon való barangolásra vonatkozó szokásokat. Ezek az adatok azonban nem személyes adatok, és az Ön személyével nem összekapcsolhatóak.

Az adatkezelés célja

A www.herbasiker.hu honlapon történő regisztráció kapcsán rögzített személyes adatok kezelésének célja a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása (termék megrendelések teljesítése stb.), a Tagok által a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások támogatása és fejlesztése, ill. minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás magában foglalja a Herbalife Tag tevékenységének
ellenőrzését a szerződéses és jogszabályi kötelezettségei betartása érdekében, ideértve annak biztosítását is, hogy fogyasztóknak a szükséges tájékoztatást, támogatást és segítséget megadja, valamint a fogyasztói megrendeléseket megfelelően teljesíti.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatok kezelésének célja hírlevél küldési szolgáltatás nyújtása.

A Herbalife termékekkel kapcsolatos adatlapon megadott adatok kezelése abból a célból történik, hogy egy Herbalife Tag felvegye Önnek a kapcsolatot és tájékoztatást adjon a Herbalife termékekről, és segítsen megtalálni az Ön számára leginkább megfelelő termékeket.

A Herbalife üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapon megadott adatok kezelése abból a célból történik, hogy egy Herbalife Tag felvegye Önnek a kapcsolatot és részletes tájékoztatást adjon a Herbalife üzleti lehetőségekről.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

Az adatkezelés időtartama
A hírlevél feliratokozás során megadott adatokat az Adatkezelő leiratkozásig, ill. a szolgáltatás megszűnéséig kezeli.
A Herbalife termékekkel, ill. üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapok kitöltése során megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a kijelölt Herbalife Tag Önt a megfelelő tájékoztatással megkeresi, de nem hosszabb ideig, mint az adatok rögzítéséről számított két (2) évig.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak olyan munkavállalók ismerhetik meg, akinek a munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. Amennyiben adatfeldolgozóként külső szolgáltató, megbízott kerül igénybe vételre, erről Ön tájékoztatást fog kapni.

Amennyiben Ön kitöltötte és jóváhagyta a Herbalife termékekkel vagy az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos adatlapot, adatait megismerheti a Herbalife Tag (az Adatkezelő), hogy Önt a termékekkel vagy üzleti lehetőségekkel kapcsolatban tájékoztassa.

Az adatok biztonsága
A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak
akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.
Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
  • feltéve, hogy a törlést törvény
  • nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
  • meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (elérhetőségek lásd fent). Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt az alábbi eljárások bármelyikét elindítja.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám:
+36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Személyes adatainak gyűjtésének, kezelésének összhangban kell lennie az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Hogyan módosíthatom a rám vonatkozó információkat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk és módosítsa az adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben némi időre van szükség ahhoz, hogy ezek a változások tükröződjenek a rendszerben, így a frissítések nem biztos, hogy azonnal láthatóvá válnak.

Mi a helyzet az Internet és webhely biztonsággal?
Az Internet nem biztonságos rendszer, és Önnek mindig elővigyázatosnak kell lennie, miközben az Interneten keresztül (online) adatokat küld vagy fogad. A Herbasiker webhely által gyűjtött személyes adatok biztonságos rendszerben kerülnek tárolásra, amelyek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Bizonyos esetekben a személyes adatok megfelelő biztonságos technológiával
titkosítására kerülnek, mielőtt Ön a tranzakcióját végrehajtja.


Mi történik, ha úgy döntök, hogy nem regisztrálok?
Ha úgy dönt, hogy nem regisztrál vagy nem ad meg személyes adatokat, úgy a legtöbb esetben még mindig használhatja Herbasiker webhely zömét. Ugyanakkor nem tud majd hozzáférni a regisztrációt igénylő területekhez. Még ha nem is regisztrál, időnként gyűjtünk Önről anonim információkat azzal
kapcsolatban, hogy milyen módon használta a webhelyünket. Ezek olyan információk, amelyek nem azonosítják Önt személyesen, de amelyek hasznosak lehetnek marketing szempontból vagy az általunk nyújtott szolgáltatások tökéletesítése céljából.

Scroll to Top